top of page
flower_sp.png

Το καταστατικό της ΠΕΓΑΨ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

Άρθρο 1 :Επωνυμία 

Με το παρόν συμφωνητικό ιδρύεται αστικήεταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ και διακριτικό τίτλο ΠΕΓΑΨ. Εναλλακτικά, ο όρος «Γνωστική» μπορεί να υποκαθίσταται από τον όρο «Γνωσιακή». 
Στις διεθνείς σχέσεις της Εταιρείας η επωνυμία της θα αποδίδεται σε μετάφραση στην Αγγλική γλώσσα ως εξής: «Greek Association of Cognitive Analytic Therapy» και ο διακριτικός τίτλος αυτής θα αποδίδεται ως εξής: «HellasCAT». 

Άρθρο 2: Έδρα 

Ως έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Πατρέων και συγκεκριμένα το διαμέρισμα (Δ2) του 4ου ορόφου επί της οδού Κανακάρη 36-38. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών της εταιρείας, όμως, μπορούν να ιδρύονται, προς εκπλήρωση εν όλω ή εν μέρει των σκοπών της εταιρείας, παραρτήματα και υποκαταστήματα της εταιρείας και σε άλλες πόλεις, σε όλη την Ελληνική επικράτεια, και στο εξωτερικό ή διάφορα τμήματά της μεμονωμένα ή και κέντρα της, καθώς επίσης, η εταιρεία μπορεί να προβαίνει σε κάθε ενέργεια για την εκπλήρωση των σκοπών της, επεκτεινόμενη παντού στην Ελλάδα. Επίσης, η εταιρεία μπορεί να μεταβάλλει την έδρα της υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν όλες οι απαιτούμενες από το νόμο διατυπώσεις. Η εταιρεία μπορεί να αλλάξει διεύθυνση εντός των ορίων της έδρας της που είναι ο Δήμος Πατρέων χωρίς τροποποίηση του καταστατικού της. 

Άρθρο 3: Σφραγίδα-Λογότυπος 

Η σφραγίδα και ο λογότυπος της εταιρείας θα αποτελείται από έναν κύκλο, ο οποίος στην περίμετρό του αναγράφει: «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - 2011» και στο κέντρο θα υπάρχει σχήμα το οποίο θα αποτελείται από δύο επικαλυπτόμενα κεφάλια, το ένα κατά πρόσωπο και το άλλο σε πλάγια θέση (προφίλ). 

Άρθρο 4: Διάρκεια 

Η ελάχιστη διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για τρία (3) χρόνια από τη σύστασή της και συγκεκριμένα από τη δημοσίευση του παρόντος στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Πάτρας. Στο χρονικό αυτό διάστημα κανένας από τους εταίρους δεν θα μπορεί να προβεί στην καταγγελία της και να επιδιώξει τη διάλυσή της. Πριν την πάροδο του παραπάνω ορισθέντος χρόνου διάρκειάς της, με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, κατά το άρθρ.19 του παρόντος, μπορεί να παραταθεί ο χρόνος διάρκειας, για άλλο ορισμένο χρονικό διάστημα ή ακόμα και αόριστα. Αν περάσει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας και η εταιρεία συνεχίζεται σιωπηρά, τότε η διάρκειά της θεωρείται ότι ανανεώθηκε για αόριστο χρόνο. 

Άρθρο 5: Σκοποί 

Οι σκοποίτης εταιρείας είναι μη κερδοσκοπικοί, επιστημονικοί, εκπαιδευτικοί, κοινωφελείς, ερευνητικοί. Ειδικότερα, οι επί μέρους στόχοι και σκοποί της εταιρείας, οι οποίοι στο παρόν συμφωνητικό τονίζεται ότι αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αφορούν: 
Την ανάπτυξη και εφαρμογή της Γνωστικής-Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας με τη χρησιμοποίηση κάθε πρόσφορου μέσου, ιδίως δε των εξής: 
Α) Την οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων με στόχο τη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση επαγγελματιών του χώρου της ψυχικής υγείας στην Γνωστική-Αναλυτική Ψυχοθεραπεία, 
Β) Την οργάνωση ομιλιών, διαλέξεων, ημερίδων και συνεδρίων και την επιμέλεια και εκτύπωση έντυπου υλικού, με σκοπό τη διάδοση της Γνωστικής-Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας. 
Γ) Την ανάπτυξη στενών διεθνών σχέσεων με όμοιες επιστημονικές οργανώσεις του εξωτερικού με τη συμμετοχή σε συνέδρια, ανταλλαγή επιστημόνων και διοργάνωση διεθνών συνεδρίων στην Ελλάδα. 
Η  απαρίθμηση των άνω μέσων είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. 

Άρθρο 6: Λειτουργίες 


Α) Μονάδες εκπαίδευσης: 
α) Η παρακολούθηση θεωρητικού σεμιναρίου δεκαέξι (16) συνεδριακών ωρών εξισώνεται με το πρώτο πτυχίο της ΓΑΨ. 
β) Η παρακολούθηση θεωρητικού σεμιναρίου δεκαέξι (16) συνεδριακών ωρών και η επίβλεψη δυο (2) κλινικών περιστατικών εξισώνεται με το δεύτερο πτυχίο της ΓΑΨ. 
γ) Η παρακολούθηση θεωρητικού σεμιναρίου και η επίβλεψη οκτώ (8) κλινικών περιστατικών δεκαέξι (16) θεραπευτικών συνεδριών εξισώνεται με τον τίτλο του θεραπευτή ΓΑΨ. Για τη χορήγηση του τίτλου αυτού προαπαιτείται εκπαίδευση σε βασικές έννοιες ψυχοδιαγνωστικής, ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπείας και Γνωστικής-Συμπεριφορικής Θεραπείας. 
δ) Η παρακολούθηση του υπό στοιχείο γ κύκλου εκπαίδευσης και η μετεκπαίδευση σε θέματα επίβλεψης, εξισώνεται με τον ρόλο του επιβλέποντα στη ΓΑΨ. 
Όλοι οι παραπάνω τίτλοι θα αναγνωρίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. 
Β) Μονάδες έρευνας: Η έρευνα θα εποπτεύεται από τους κατά τόπους εκπροσώπους της εταιρείας. 
Γ) Μονάδες Θεραπείας: Για την άσκηση της ΓΑΨ προαπαιτείται να έχει αναγνωρισθεί ο επαγγελματίας ψυχικής υγείας ως ΓΑΨ θεραπευτής από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. 

  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΛΩΝ - ΠΟΡΟΙ - ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 


Άρθρο 7: Κεφάλαιο-Εισφορές μελών 

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των 540 ευρώ, ποσό που κατατέθηκε στο ταμείο της εταιρείας με ισομερείς συνεισφορές των ιδρυτικών-τακτικών μελών της, δηλαδή το κάθε μέλος της κατέθεσε από είκοσι (20) ευρώ. 
Κάθε τακτικό μέλος υποχρεούται να καταβάλει ετήσια εισφορά στην εταιρεία, σε χρηματικό ποσό. Η ετήσια κατώτατη εισφορά ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 
Η εισφορά εγγραφής των ιδρυτικών μελών ορίζεται στο ποσό των 20 ευρώ για το καθένα από αυτά και καταβλήθηκε ως προαναφέρθηκε. Η είσοδος νέου μέλους στη συσταθείσα εταιρεία συνεπάγεται την καταβολή εισφοράς εγγραφής σε χρηματικό ποσό, το ύψος της οποίας ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. 
Επίσης, τα μέλη της εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των εταίρων, μπορεί να υποχρεωθούν στην καταβολή τυχούσας έκτακτης εισφοράς, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρ.8 του παρόντος. 

Άρθρο 8: Πόροι 

Η οικονομική αυτοτέλεια της εταιρείας θα εξασφαλίζεται με τις εισφορές των μελών και συνεργατών της, καθώς και από εισφορές τρίτων (φυσικών ή νομικών προσώπων), που συμμετέχουν με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο στις δραστηριότητές της ή χρησιμοποιούν τις προσφερόμενες από την εταιρεία υπηρεσίες, μέσα στα πλαίσια επιδίωξης του σκοπού της. 
Οι πόροι της εταιρείας είναι τακτικοί και έκτακτοι. 
Οι τακτικοί πόροι είναι οι εισφορές εγγραφής των μελών της εταιρείας και οι ετήσιες συνδρομές των μελών της. 
Οι  έκτακτοι πόροι είναι: 
α) έκτακτες εισφορές που επιβάλλονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, αν εκτιμάται ότι συντρέχει εξαιρετικά επείγων και σοβαρός λόγος, 
β) εισοδήματα από διοργανώσεις διαλέξεων, σεμιναρίων, συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων της εταιρείας προς εξυπηρέτηση των σκοπών της, όπως και δικαιώματα εγγραφής και παρακολούθησης των παραπάνω εκδηλώσεων, 
γ) έσοδα από τυχόν εκδόσεις της εταιρείας ή από συνεργασία της (της εταιρείας) με μέσα μαζικής ενημέρωσης (εφημερίδες, περιοδικά, τηλεόραση, κλπ), 
δ) οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις από κρατικούς, δημοτικούς και άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, 
ε) εκούσιες χορηγίες από μέρους των μελών ή οποιουδήποτε τρίτου (φυσικού ή νομικού προσώπου ημεδαπού ή αλλοδαπού), καθώς και κάθε έσοδο από την αξιοποίηση της εν γένει περιουσίας της εταιρείας, όπως και δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, κρατικές και κάθε είδους επιχορηγήσεις, υποτροφίες κλπ. 
στ) κάθε συμβατική αμοιβή από ιδιώτες με ασφαλιστικούς φορείς, ασφαλιστικά ταμεία, ελληνικό δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οργανισμούς και ιδρύματα, αμοιβή για δίδακτρα των ατόμων στα οποία παρέχει τις υπηρεσίες της η εταιρεία και γενικότερα κάθε έσοδο προερχόμενο από νόμιμη αιτία ή δραστηριότητα στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό, ώστε να ενισχύεται η προώθηση των σκοπών και του έργου της εταιρείας. 
Γίνεται μνεία ότι η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Η εταιρεία δεν είναι κερδοσκοπικός φορέας και ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται να διανέμει κέρδη στα μέλη της είτε κατά τη λειτουργία της, είτε κατά τη διάλυσή της. Τα τυχόν κεφάλαια της εταιρείας (έσοδα μετά την αφαίρεση των δαπανών της εταιρείας) ουδέποτε μπορούν να διανεμηθούν στα μέλη της, αλλά διατίθενται, καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της για την προώθηση και την πραγματοποίηση των σκοπών της. 
Σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας, λόγω του μη κερδοσκοπικού της χαρακτήρα, το εναπομείναν ενεργητικό της εταιρείας δεν διανέμεται μεταξύ των εταίρων, αλλά διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σε παρεμφερές ίδρυμα, σωματείο ή εταιρεία που λειτουργεί. 

 

Άρθρο 9: Μέλη 

Τα μέλη της εταιρείας διακρίνονται σε Ιδρυτικά, Τακτικά, Δόκιμα και Επίτιμα. Συγκεκριμένα: 
Α) Ιδρυτικά είναι τα μέλη που συγκεντρώθηκαν και αποφάσισαν την ίδρυση της εταιρείας και υπέγραψαν το πρακτικό της ίδρυσής της. 
Β) Τακτικά είναι τα μέλη που έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στο πλαίσιο της εταιρείας. Την ιδιότητα του Τακτικού μέλους της εταιρείας δύνανται να αποκτήσουν μόνο επαγγελματίες ψυχικής υγείας, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη Γνωστική-Αναλυτική Ψυχοθεραπεία και έχουν αποκτήσει τον τίτλο του Θεραπευτή ΓΑΨ (στάδιο γ’ μονάδων εκπαίδευσης, άρθρ.6). Τα μέλη που συγκεντρώθηκαν και αποφάσισαν την ίδρυση της εταιρείας και υπέγραψαν το παρόν συμφωνητικό ίδρυσής της θεωρούνται αυτοδίκαια ως Τακτικά. 
Γ) Την ιδιότητα του Δόκιμου μέλους δύνανται να αποκτήσουν μόνο επαγγελματίες ψυχικής υγείας, οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει ένα πλήρες εισαγωγικό εκπαιδευτικό σεμινάριο στη Γνωστική-Αναλυτική Ψυχοθεραπεία και έχουν εκπονήσει, υπό επίβλεψη, ΓΑΨ σε δυο κλινικές περιπτώσεις (στάδιο β’ μονάδων εκπαίδευσης, άρθρ.6). 
Δ) Την ιδιότητα του Επίτιμου μέλους της εταιρείας δύνανται να αποκτήσουν φυσικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες, συμβάλλοντας είτε με δωρεές, είτε με τη δραστηριότητά τους στην πραγμάτωση των σκοπών της εταιρείας, ή πρόσωπα με ειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις στους τομείς που αναφέρονται οι σκοποί της εταιρείας ή που προάγουν την πραγματοποίηση των στόχων της, κατόπιν πλειοψηφικής απόφασης της συνέλευσης των τακτικών μελών. 
Κάθε μέλος υποχρεούται να καταβάλλει ετήσια εισφορά, όπως αυτή ορίζεται με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Μέλος της εταιρείας αποβάλει την ιδιότητά του αυτή εφόσον δεν καταβάλει την εισφορά που του αναλογεί ή ενεργεί αντίθετα προς τους σκοπούς της εταιρείας και για όσους ακόμη λόγους προβλέπονται στο σχετικό άρθρο του παρόντος, ενώ η διαγραφή του γίνεται μετά από σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου. 

  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ 


Άρθρο 10: Δικαιώματα Εταίρων 

Τα μέλη της εταιρείας δικαιούνται να παρακολουθούν τις επιστημονικές εκδηλώσεις της και να μετέχουν σε επιστημονικές ομάδες ή τμήματα επιστημονικού έργου, ύστερα από απόφαση του προέδρου-εκπροσώπου της εταιρείας. Δικαιούνται, επίσης, να παρακολουθούν τις Γενικές Συνελεύσεις των εταίρων, να εκφράζουν τις απόψεις τους και τις γνώμες τους και να ψηφίζουν πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης και της εκλογής των διοικητικών οργάνων της εταιρείας. Επίσης, δικαιούνται να μετέχουν στη διοίκηση της εταιρείας, αν εκλεγούν στα διοικητικά όργανα της εταιρείας. 
Τα μέλη δικαιούνται να παραιτηθούν οποτεδήποτε το θελήσουν από τη διοίκηση της εταιρείας, με έγγραφη δήλωσή τους προς αυτήν (την εταιρεία), εφόσον έχουν λόγους να το πράξουν. 

Άρθρο 11: Υποχρεώσεις εταίρων 

Τα μέλη της εταιρείας υποχρεούνται να προωθούν με κάθε τρόπο τους σκοπούς και τους στόχους της εταιρείας και να μην ενεργούν σε καμία περίπτωση αντίθετα προς τους σκοπούς, τους στόχους και τα συμφέροντα της εταιρείας. 
Η ευθύνη των μελών της εταιρείας για τις υποχρεώσεις που γεννήθηκαν απέναντι σε τρίτους, από τη διαχείριση ή την αντιπροσώπευση της εταιρείας, περιορίζονται στο ποσό της κατ’ άρθρο έξι (6) του παρόντος αρχικής εισφοράς τους και μόνο. Η περιορισμένη ευθύνη της εταιρείας περιλαμβάνει όλη την περιουσία της. Σε καμία περίπτωση η εταιρεία δεν ευθύνεται με την περιουσία της έναντι των ατομικών δανειστών των εταίρων. Οι εταίροι δεν ευθύνονται από τις εταιρικές δικαιοπραξίες προς τρίτους ή τις αδικοπραξίες των οργάνων της. Για τα χρέη της εταιρείας η ευθύνη των εταίρων και του προέδρου περιορίζεται μέχρι του ποσού της αρχικής εισφοράς τους. 
Τέλος, τα μέλη θα έχουν και τις μερικότερες υποχρεώσεις από τον εσωτερικό κανονισμό της εταιρείας, όταν αυτός θα συνταχθεί και θα ψηφισθεί από τη Γενική Συνέλευση των εταίρων. 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Άρθρο 12: Διοικητικό Συμβούλιο 
Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο συντονίζει τα έργο της εταιρείας. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου διαρκεί τρία (3) έτη. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) τακτικά μέλη τα οποία εκλέγονται μαζί με τρία (3) αναπληρωματικά με τριετή θητεία από τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 13 του παρόντος. Σε περίπτωση που αυξηθεί ο αριθμός των εταίρων, μπορεί να αυξάνεται και ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος όμως δεν μπορεί να υπερβεί τα επτά (7) μέλη. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι μόνο φυσικά πρόσωπα. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο εντός πέντε (5) ημερών από την εκλογή του, με πρόσκληση του πλειονοψηφήσαντος μέλους του, συγκαλείται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας: α) Τον Πρόεδρο, β) Τον Αντιπρόεδρο, γ) Τον Γραμματέα, δ) Τον Ταμία και ε) Α’ Μέλος. 
Για την πρώτη τριετία τα συμβαλλόμενα στο παρόν ιδρυτικά μέλη της εταιρείας, τα οποία συνήλθαν σε συνεδρίαση σήμερα στη Πάτρα, όρισαν το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και συγκεκριμένα καθόρισαν τα μέλη του ως εξής: 
  
Πρόεδρος: Βλάχος Ιωάννης 
Αντιπρόεδρος: Αδαμοπούλου Αραβέλα 
Γραμματέας: Κυρίτση Μαρία 
Ταμίας: Μεργούπη Άννα 
Α’ Μέλος: Μαντάς Χρήστος 
  
Αναπληρωματικά Μέλη: 
Α’ αναπλ. μέλος: Αλεκτορίδης Πέτρος 
Β’ αναπλ. μέλος: Γαρύφαλλος Γιώργος 
Γ’ αναπλ. μέλος: Κατσιγιαννόπουλος Κωνσταντίνος 
  
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συγκαλείται τουλάχιστον μια φορά το μήνα και εκτάκτως όταν παραστεί ανάγκη ή κατόπιν αίτησης δυο (2) τουλάχιστον μελών του, αναγράφοντας τα προς συζήτηση θέματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο, βρίσκεται σε απαρτία όταν οι παρόντες είναι περισσότεροι από τους απόντες, αποφασίζει δε με απλή πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η πρόταση υπέρ της οποίας ψήφισε ο Πρόεδρος. 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την εταιρεία κατά τους ισχύοντες νόμους και το παρόν καταστατικό, εκτελεί και εφαρμόζει τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, διαχειρίζεται την περιουσία της εταιρείας λαμβάνοντας οποιοδήποτε κατά την κρίση του αναγκαίο μέτρο για την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας και λογοδοτεί τακτικώς ή εκτάκτως στη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Δύναται να συνάπτει συμβάσεις, δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα ή τρίτους προς εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρείας. 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι προσωπικά και αλληλέγγυα υπεύθυνα έναντι της εταιρείας για κάθε πράξη ή παράλειψή τους, εκπίπτουν δε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου αν απουσιάσουν αδικαιολόγητα σε τρεις (3) τουλάχιστον συνεδριάσεις του. 
Σε περίπτωση που μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παραιτηθεί ή εκπέσει ή αποβιώσει ή αδυνατεί να εκπληρώσει τα καθήκοντά του λόγω μόνιμου κωλύματος, τη θέση του μέλους αυτού καταλαμβάνει το αμέσως επόμενο σε σειρά επιτυχίας αναπληρωματικό μέλος και τούτου μη υπάρχοντος η Γενική Συνέλευση της εταιρείας συγκαλείται και εκλέγει νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μετά του αναπληρωματικού του. 
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τους επικεφαλείς των ομάδων εργασίας, εταίρους ή μη εταίρους, τους ειδικούς συμβούλους (άτομα που θα παρέχουν τις ειδικές γνώσεις τους στην Πανελλήνια Εταιρεία Γνωστικής-Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας, όπως ιατροί, δικηγόροι, εκπαιδευτικοί, κοινωνιολόγοι κλπ), και τους επικεφαλείς των ομάδων τεχνογνωσίας. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επίσης υπεύθυνο για την πρόσληψη ή απόλυση του υπαλληλικού, τεχνικού και επιστημονικού προσωπικού, όποτε κρίνεται αυτό αναγκαίο. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε κάθε περίπτωση, έχει τα εκ του νόμου προβλεπόμενα δικαιώματα, εκτός των όσων ρητώς προβλέπονται ενταύθα. 

  
Άρθρο 13: Πρόεδρος 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται νόμιμος εκπρόσωπος και διαχειριστής της εταιρείας. Με την ιδιότητά του αυτή διοικεί την εταιρεία, διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις και εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον παντός τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου στην Ελλάδα, ή στο εξωτερικό. Στο έργο του ο Πρόεδρος υποβοηθείται από τον Γραμματέα και τον Ταμία της εταιρείας. Με τις πράξεις του, που διενεργεί κατ’ εντολή και για λογαριασμό της εταιρείας και με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία και τη σφραγίδα, ο Πρόεδρος δεσμεύει την εταιρεία στις σχέσεις της με τις δοσοληψίες της με τρίτα φυσικά και νομικά πρόσωπα. Με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα εισπράττει χρήματα για λογαριασμό της εταιρείας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οργανισμό, τράπεζα ή υποκατάστημά της, ταμιευτήριο, δημόσιο ή άλλο ταμείο κλπ, και καταθέτει χρήματα σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας. Με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα συνάπτει συμβάσεις για λογαριασμό της εταιρείας, για την πρόοδο των σκοπών της, με οποιονδήποτε τρίτο και υπογράφει τα σχετικά παραστατικά έγγραφα που δεσμεύουν την εταιρεία. Υπογράφει όλα τα έγγραφα που αφορούν την οικονομική ή διοικητική διαχείριση υποθέσεων της εταιρείας, εντάλματα πληρωμών, αποδείξεις είσπραξης, πληρωμής και εξόφλησης. Εισπράττει επιταγές τρίτων, εμβάσματα και κάθε είδους πιστωτικούς τίτλους, οποιουδήποτε ύψους ποσού, για λογαριασμό της εταιρείας. Εκδίδει, αποδέχεται και τριτεγγυάται συναλλαγματικές ή άλλου είδους αξιόγραφα και πιστωτικούς τίτλους, οποιουδήποτε ύψους ποσού, για λογαριασμό της εταιρείας, μεταβιβάζει ή εκχωρεί αυτά, προβαίνει σε άνοιγμα πιστώσεων ή αλληλόχρεων λογαριασμών και γενικά ενεργεί οτιδήποτε απαιτείται για τη διαχείριση και περαίωση των εταιρικών υποθέσεων. Πάντοτε, όμως, ενεργεί μέσα στα πλαίσια προώθησης και ευόδωσης των εταιρικών σκοπών και στόχων. 
Ο Πρόεδρος-νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, επίσης, προσλαμβάνει και απολύει τυχόν αναγκαίο έμμισθο προσωπικό, συμβάλλεται, με ιδιωτικό συμφωνητικό, με συνεργάτες της εταιρείας για την υπό αυτούς ανάληψη κάποιου έργου προς την εταιρεία, διοικεί τις εταιρικές υποθέσεις και διενεργεί κάθε πράξη που κρίνεται αναγκαία για την εκπλήρωση των εταιρικών σκοπών, με την προϋπόθεση, βέβαια, της τήρησης της διαδικασίας λήψης αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση των εταίρων. 
Ο Πρόεδρος- νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας εκπροσωπεί την εταιρεία εξώδικα και δικαστικά, ενώπιον παντός αστικού, ποινικού, διοικητικού και φορολογικού δικαστηρίου, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, σε όλες τις συναλλαγές και σχέσεις της ενώπιον κάθε δικαστικής, διοικητικής, φορολογικής, αστυνομικής ή άλλης Αρχής και Υπηρεσίας της Ελλάδας ή της αλλοδαπής, όπως και ενώπιον παντός φυσικού ή νομικού προσώπου, οργανισμού, ενώσεως κλπ. Και ενώπιον παντός Δικαστηρίου της Ελλάδας ή της αλλοδαπής, με οποιαδήποτε δικαιοδοσία. 
Επίσης, συγκαλεί τα μέλη της εταιρείας σε συνεδριάσεις τακτικές ή έκτακτες, υπογράφει τα έγγραφα της εταιρείας και διεκπεραιώνει όλα τα υπηρεσιακά και μη θέματά της, πάντοτε, όμως, στα πλαίσια των εταιρικών σκοπών και στόχων της και φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων. 
Επιβλέπει τη διαχείριση του ταμείου και κατευθύνει και συντονίζει τις ενέργειες του Γραμματέα και του Ταμία. Επιλύει κάθε επείγον λειτουργικό ζήτημα και γενικά ενεργεί κάθε πράξη που αποσκοπεί στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της εταιρείας και στην επίτευξη των σκοπών της. 
Σε περίπτωση απουσίας ή πρόσκαιρου κωλύματός του ο πρόεδρος μπορεί να εξουσιοδοτήσει άλλο εταίρο ή μέλος του προσωπικού της εταιρείας για τη διενέργεια συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων του. Προκειμένου η εξουσιοδότηση αυτή να είναι νόμιμη θα πρέπει να κατονομάζονται ρητά σ’ αυτήν οι συγκεκριμένες πράξεις στις οποίες αφορά και να βεβαιώνεται νόμιμα η γνησιότητα της υπογραφής του Προέδρου από αρμόδια αρχή. Για τις πράξεις του αντικαταστάτη ή των αντικαταστατών του ο πρόεδρος-νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας είναι υπόλογος και ευθύνεται όπως και για τις δικές του πράξεις. 
Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Αντιπρόεδρος. 

Άρθρο 14: Γραμματέας 

Ο Γραμματέας είναι εταίρος και μέλος της εταιρείας και βοηθάει τον πρόεδρο στην άσκηση των καθηκόντων του και στην διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας. Συντάσσει τα πρακτικά, τα οποία και τηρεί σε βιβλίο πρακτικών και διοικήσεως και τα συνυπογράφει με τον Πρόεδρο- νόμιμο εκπρόσωπο και φυλάσσει το αρχείο και τη σφραγίδα της εταιρείας. Τηρεί το πρωτόκολλο, το μητρώο μελών και τους διάφορους φακέλους της εταιρείας, των οποίων επιμελείται και την αρχειοθέτηση και διακανονίζει τα πάσης φύσεως έγγραφα. Διεξάγει την αλληλογραφία της εταιρείας, σε συνεργασία με τον πρόεδρο. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του αναπληρώνεται από άλλον εταίρο της εταιρείας, που ορίζεται για το σκοπό αυτό από τον Πρόεδρο. 

Άρθρο 15: Ταμίας 

Ο Ταμίαςείναι εταίρος και μέλος της εταιρείας και έχει την ευθύνητων οικονομικών της εταιρείας, και βοηθάει τον Πρόεδρο στη διαχείριση των οικονομικών και πάσης φύσεως περιουσίας της εταιρείας, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Προέδρου ή του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της εταιρείας. Έχει τη φροντίδα για την είσπραξη των συνδρομών των μελών και των πάσης φύσεως εσόδων της εταιρείας, όπως επίσης και για τις πληρωμές της εταιρείας, μετά από εντολές του Προέδρου, και την έκδοση των παραστατικών αποδείξεων, τηρεί τα απαραίτητα διαχειριστικά-λογιστικά βιβλία του ταμείου της εταιρείας και κάθε εξάμηνο συντάσσει  και υποβάλλει στον Πρόεδρο- εκπρόσωπο της εταιρείας κατάσταση για την κίνηση του ταμείου. Υποχρεούται να καταθέτει στην Τράπεζα στο όνομα της εταιρείας, τα εισπραττόμενα χρήματα, με εξαίρεση του ποσού που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο για τις προβλεπόμενες τρέχουσες ανάγκες της εταιρείας. Κάθε χρόνο, εντός του μηνός Ιανουαρίου, συντάσσει τον απολογισμό του οικονομικού έτους που πέρασε και τον προϋπολογισμό του επόμενου οικονομικού έτους, τους συνυπογράφει με τον πρόεδρο και τους συνυποβάλλει με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γενική Συνέλευση των εταίρων της εταιρείας. Μετά από εντολή του προέδρου μπορεί να κρατά και να διακινεί λογαριασμούς Τραπέζης ή άλλης μορφής τραπεζογραμματίων (μετοχές, ομόλογα κλπ). Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Ταμία πέραν των δυο (2) μηνών, αυτός αναπληρώνεται από άλλον εταίρο της εταιρείας, που ορίζεται για τον σκοπό αυτό από τον πρόεδρο της εταιρείας. Ο Ταμίας, μαζί με τον Πρόεδρο και κατόπιν σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, αναλαμβάνει όλες τις υπάρχουσες καταθέσεις της εταιρείας στον τηρούμενο τραπεζικό λογαριασμό της. 

Άρθρο 16: Εξελεγκτική επιτροπή 


Ο οικονομικός έλεγχος των διαχειριστικών πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών του ενεργείται από τριμελή εξελεγκτική επιτροπή η οποία εκλέγεται με ένα (1) αναπληρωματικό μέλος για τρία (3) έτη από τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, ταυτόχρονα με την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των μελών της εταιρείας. 
Η Εξελεγκτική Επιτροπή ορίζει κατά την πρώτη συνεδρίασή της τον προεδρεύοντα των εργασιών της, ελέγχει πάντα τα εσωτερικά στοιχεία της εταιρείας και υποβάλλει έκθεση ελέγχου τόσο στο Διοικητικό Συμβούλιο  όσο και στη γενική Συνέλευση. 
Σε περίπτωση έλλειψης ομοφωνίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη σύνταξη από κοινού έκθεσης, αποφαίνεται η Γενική Συνέλευση. 

  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Άρθρο 17: Γενική Συνέλευση 

ΗΓενική Συνέλευσητων εταίρων αποτελεί το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση και θέμα της εταιρείας, που δεν υπάγεται σε αρμοδιότητα άλλου οργάνου της εταιρείας, όπως και για την εισδοχή νέων εταίρων, την αποβολή εταίρου, την έγκριση της αποχώρησης εταίρου, την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, την παράταση της διάρκειάς της, τη λύση της εταιρείας και τη θέση της σε εκκαθάριση, κλπ. Με τις αποφάσεις της, οι οποίες δεσμεύουν και τα απόντα και τα διαφωνούντα μέλη, καθορίζει τα πλαίσια δράσης του Προεδρείου της εταιρείας (Προέδρου, Γραμματέα και Ταμία). Οι Γενικές Συνελεύσεις των εταίρων διακρίνονται σε τακτικές, που συγκαλούνται μία φορά κάθε χρόνο και σε έκτακτες, που συγκαλούνται όποτε το απαιτούν οι ανάγκες της εταιρείας. 
Η τακτική συνέλευση των εταίρων συγκαλείται, κατά τα παραπάνω, μία φορά το χρόνο, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της εταιρείας προς τους εταίρους, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 19 του παρόντος καταστατικού. Στη συνέλευση αυτή γίνεται λογοδοσία των διοικητικών οργάνων της εταιρείας, έγκριση του προϋπολογισμού, ψήφιση του επόμενου ετήσιου προϋπολογισμού, εκλογή των μελών της διοίκησης της εταιρείας και συζήτηση και έγκριση των προσδιορισμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Η σύγκληση της τακτικής συνέλευσης μπορεί να αναβληθεί, με απόφαση του προέδρου της εταιρείας, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να ξεπερνά τον ένα (1) ημερολογιακό μήνα. 
Η έκτακτη συνέλευση των εταίρων συγκαλείται οποτεδήποτε το απαιτούν οι ανάγκες της εταιρείας, είτε μετά από απόφαση του Προέδρου και νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας, και όταν αυτός το κρίνει αναγκαίο και απαραίτητο, είτε μετά από έγγραφη αίτηση του ενός τρίτου (1/3) των εταίρων, οπότε, στην τελευταία αυτή περίπτωση, η έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει να συγκληθεί μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή της αιτήσεως. Στην απόφαση, ή την αίτηση, αντίστοιχα, πρέπει να αναφέρεται, αιτιολογημένα και με σαφήνεια, ο σκοπός της σύγκλησης της έκτακτης συνέλευσης, όπως και τα θέματα που είναι επείγουσα ανάγκη να συζητηθούν και κάνουν αναγκαία τη σύγκλησή της. Έκτακτη συνέλευση των εταίρων μπορεί να συγκληθεί οποτεδήποτε και να συζητηθούν σ’ αυτήν οποιαδήποτε επείγοντα θέματα. 
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης της συνέλευσης, οι εταίροι εκλέγουν μεταξύ τους Πρόεδρο της συνέλευσης για να διευθύνει τη συζήτηση και γραμματέα για να τηρεί τα πρακτικά της. Το Προεδρείο αυτό της Γενικής Συνέλευσης διευθύνει σύμφωνα με τη δημοκρατική διαδικασία τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης και παραδίδει τα βιβλία και τα πρακτικά στο προεδρείο της εταιρείας, που είναι αρμόδιο για τη διοίκηση της εταιρείας. 
Για τις συζητήσεις της γενικής συνέλευσης των εταίρων τηρούνται πρακτικά σε ειδικό προς τούτο βιβλίο πρακτικών, όπου και καταχωρούνται οι συζητήσεις και οι γνώμες των εταίρων, ακόμα και εκείνων που διαφωνούν, και οι λαμβανόμενες αποφάσεις τους. Το βιβλίο αυτό υπογράφεται από τον πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης. Αντίγραφα επίσημα των παραπάνω πρακτικών μπορεί να εκδώσει ο εκάστοτε Πρόεδρος - νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, θέτοντας την υπογραφή του και τη σφραγίδα της εταιρείας και να τα χορηγήσει όπου απαιτείται νόμιμα ή ακόμη και στους εταίρους της εταιρείας, αν αυτοί το ζητήσουν με έγγραφη αίτησή τους. 
  
Άρθρο 18: Απαρτία- Αποφάσεις 

Στις Γενικές Συνελεύσεις των εταίρων μπορούν και δικαιούνται να παραστούν όλοι οι εταίροι της εταιρείας αυτοπρόσωπα, ενώ σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τους, αυτοί μπορούν να αντιπροσωπευθούν από άλλον εταίρο, ειδικά και έγγραφα εξουσιοδοτημένο προς τούτο. Κάθε εταίρος, όμως, δεν μπορεί να εκπροσωπήσει στη συνέλευση πάνω από δυο (2) απουσιάζοντες ή κωλυόμενους εταίρους. 
Απαρτία της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων υπάρχει όταν παρίστανται σε αυτήν οι μισοί πλέον ενός του συνόλου των εταίρων - μελών της εταιρείας. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, κατά την πρώτη συνέλευση, συγκαλείται δεύτερη συνέλευση, μέσα σε πέντε ημέρες από την πρώτη και στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρευρισκομένων μελών. Η πρόσκληση προς τους εταίρους θα είναι έγγραφη και θα στέλνεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. είκοσι (20) μέρες πριν, με συστημένο γράμμα, εκτός αν οι εταίροι υπογράφουν ότι έλαβαν γνώση του χρόνου, τόπου και των θεμάτων ημερησίας διάταξης του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Η πρόσκληση πρέπει να καθορίζει σαφώς: α) τον τόπο, την ημέρα και την ώρα της συνέλευσης, β) τα θέματα που θα συζητηθούν (ημερήσια διάταξη), γ) αν η συνέλευση που συγκαλείται είναι η πρώτη ή η δεύτερη, καθώς και τον αριθμό των εταίρων που απαιτείται για την απαρτία και την ημερομηνία της επαναληπτικής συνεδρίασης, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία. Είναι άκυρη η συζήτηση και απόφαση για οποιοδήποτε θέμα δεν έχει περιληφθεί στην πρόσκληση. Καθένας εταίρος μπορεί, με έγγραφη αίτησή του, που υποβάλλεται πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση να θέτει και άλλα θέματα ημερήσιας διάταξης για συζήτηση. 
Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με σύμφωνη γνώμη τόσων μελών, ώστε να σχηματίζεται ο πρώτος ακέραιος αριθμός μετά το μισό των παρόντων μελών (απόλυτη πλειοψηφία) εκτός από τις περιπτώσεις που στο παρόν καταστατικό προβλέπεται διαφορετικά. 
Η Γενική Συνέλευση εκλέγει με τριετή θητεία πέντε (5) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή με ένα (1) αναπληρωματικό μέλος. 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ-ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ- ΜΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 

Άρθρο 19: Διαδικασία εκλογών 

Α. Υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλεται με έγγραφη αίτηση των ενδιαφερόμενων εταίρων τουλάχιστον πέντε (5) μέρες πριν από την ημέρα κατά την οποία έχουν προκηρυχθεί εκλογές. Οι εκλογές διεξάγονται πριν τη λήξη της θητείας του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου. 
Β. Από τη Γενική Συνέλευση εκλέγεται τριμελής εφορευτική επιτροπή αποτελούμενη, με απόφασή της, από πρόεδρο, γραμματέα και ένα μέλος, που θα διεξάγουν τις εκλογές. 
Γ. Η εφορευτική επιτροπή δεν εκθέτει υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο. 
Δ. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. παραδίδει στην εφορευτική επιτροπή αριθμό εντύπων, πολυγραφημένων ή φωτοτυπημένων, διπλάσιο του όλου αριθμού των εταίρων. 
Ε. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για ανακήρυξη υποψηφιοτήτων λαμβάνεται τρεις (3) μέρες πριν τις εκλογές και τοιχοκολλείται στα γραφεία του. 
ΣΤ. Στο ενιαίο ψηφοδέλτιο των υποψηφίων για Διοικητικό Συμβούλιο, οι εταίροι βάζουν μέχρι και οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης σε υποψηφίους. Οι εκλογές γίνονται κατά τις ώρες που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν κλείνουν οι κάλπες εάν προσέρχονται εκλογείς να ψηφίσουν. 
Ζ. Μέλη της εταιρείας που κωλύονται να παραβρεθούν στην Γ.Σ. για την εκλογή Δ.Σ. μπορούν να ψηφίσουν με αποστολή συστημένης επιστολής ή με γραπτή εξουσιοδότηση άλλου μέλους. Ο αριθμός των εξουσιοδοτήσεων σε ένα συγκεκριμένο μέλος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δυο. 
Η. Μετά την διαλογή και την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων, η εφορευτική επιτροπή συντάσσει ειδικό πρακτικό που υπογράφουν και τα τρία μέλη της και προβαίνει στην ανακήρυξη των επιτυχόντων. 
Θ. Επιτυχόντες θεωρούνται οι πέντε (5) πρώτοι κατά σειρά σταυρών προτίμησης, οι οποίοι και αποτελούν τα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι τρεις (3) δε αμέσως επόμενοι σε σταυρούς προτίμησης θεωρούνται αναπληρωματικοί και εισέρχονται στο Διοικητικό Συμβούλιο άμα κενωθεί θέση σε αυτό ύστερα από παραίτηση ή έκπτωση μέλους του, κατά σειρά προτεραιότητας. 
Ι. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή. 
Ια. Στην κατ’ έτος συγκαλούμενη τακτική Γενική Συνέλευση: 
1.    Λογοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο μέσω του Προέδρου του επί των πεπραγμένων της παρελθούσης χρήσης. 
2.    Υποβάλλεται ο απολογισμός και ισολογισμός της ταμειακής διαχείρισης προς έγκριση. 
3.    Αναγιγνώσκεται η έκθεση ελέγχου της εξελεγκτικής επιτροπής βάσει της οποίας εγκρίνεται ή όχι η γενόμενη διαχείριση και απαλλάσσεται το Δ.Σ. των ευθυνών του. 
4.    Καθορίζεται για την επόμενη χρήση το πλαίσιο δράσης της εταιρείας. 
  
Άρθρο 20: Αρχαιρεσίες 
  
1.  Η Εφορευτική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να ακυρώνει, μετά από απόφασή της που παίρνεται με πλειοψηφία, ψηφοδέλτια στα οποία υπάρχουν διαγραφές, ξύσματα, υπογραφές ή άλλα εμφανή σημεία ή ίχνη που καθιστούν πρόδηλο ότι παραβιάζεται η μυστικότητα της ψηφοφορίας. Ψηφοδέλτιο που έχει πάνω από οκτώ (8) σταυρούς είναι άκυρο. 
2.  Ένσταση κατά του κύρους των αρχαιρεσιών μόνο από τα παρόντα μέλη, αμέσως μετά των εκλεγέντων, από την Εφορευτική Επιτροπή. 
3.  Η Εφορευτική Επιτροπή αποσύρεται σε ιδιαίτερο χώρο και αποφασίζει αμέσως των ενστάσεων με πλειοψηφία των μελών της και είτε απορρίπτει είτε αποδέχεται τις ενστάσεις. 
4.  Αν ένσταση για ακυρότητα της εκλογής γίνει ομόφωνα δεκτή από την Εφορευτική Επιτροπή και ακυρωθούν οι εκλογές, μόνο τότε επαναλαμβάνονται οι αρχαιρεσίες την αντίστοιχη μέρα μετά μία εβδομάδα. 

Άρθρο 21: Μη πρόταση υποψηφιοτήτων 

1.  Αν περάσει η προθεσμία ανακήρυξης υποψηφιοτήτων και δεν προταθούν υποψηφιότητες από το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, τότε οι εκλογές αναβάλλονται για την ίδια μέρα της επόμενης εβδομάδας, παρατεινομένης αντίστοιχα της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, οπότε αν και τότε δεν προταθούν από το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο οι απαιτούμενες υποψηφιότητες, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τακτικά και αναπληρωματικά, εκλέγονται φανερά από τη Γενική Συνέλευση, που συγκαλείται γι’ αυτό, με ανάταση των χεριών μετά από πρόταση για υποψηφίους του Προέδρου. 
2.  Αν σε αυτή την περίπτωση τα προτεινόμενα μέλη αρνηθούν την υποψηφιότητά τους, τότε αυτό αποτελεί λόγο διάλυσης της εταιρείας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΚΕΡΔΗ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΒΙΒΛΙΑ - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

Άρθρο 22: Εταιρική χρήση 

Η διάρκεια της εταιρικής χρήσης ορίζεται ετήσια, αρχίζει την πρώτη (1) του μήνα Ιανουαρίου κάθε ημερολογιακού έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Κατ’ εξαίρεση, όμως, η πρώτη εταιρική χρήση θα είναι υποδωδεκάμηνη και θα αρχίσει από τη σύσταση της εταιρείας, με τη δημοσίευσή της στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Πάτρας, θα τελειώσει δε την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του έτους 2011. 

Άρθρο 23: Κέρδη 

Κέρδη της εταιρείας είναι τα ποσά που απομένουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα έσοδα και τους πόρους της εταιρείας της κάθε δαπάνης, οφειλής ή ζημίας, κάθε εταιρικού βάρους, όπως και κάθε ποσού νόμιμης απόσβεσης. Η εταιρεία δεν είναι κερδοσκοπική και συνεπώς, καμία διανομή κερδών, όπως και πόρων της εταιρείας, σε όλη τη διάρκεια ζωής-λειτουργίας ή τη διάλυση της εταιρείας, δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα προς τα μέλη της, αλλά τα κέρδη αυτά αποτελούν το αποθεματικό της εταιρείας και διατίθενται από τον Πρόεδρο- εκπρόσωπο της εταιρείας, σύμφωνα με τις αποφάσεις του ή σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, αποκλειστικά για την προώθηση και την εκπλήρωση των εταιρικών σκοπών και στόχων. 

Άρθρο 24: Ισολογισμός-Τήρηση βιβλίων 

Στο τέλος της κάθε εταιρικής χρήσης ο Πρόεδρος - εκπρόσωπος της εταιρείας, με τη βοήθεια και του Ταμία της εταιρείας, προβαίνει υποχρεωτικά σε απογραφή όλων των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, σε ανάλυση του ενεργητικού και του παθητικού της και στις νόμιμες αποσβέσεις και καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό της εταιρείας (ο οποίος και πρέπει να εμφανίζει και να απεικονίζει με σαφήνεια την αληθινή κατάσταση των οικονομικών της εταιρείας), τον οποίο και υποβάλλει στην Τακτική γενική Συνέλευση των εταίρων για έγκριση. Η έγκριση και υπογραφή του παραπάνω ισολογισμού από τους εταίρους απαλλάσσει τον Πρόεδρο-εκπρόσωπο από κάθε ευθύνη για περασμένη εταιρική χρήση της εταιρείας. 
Η εταιρεία με τον πρόεδρο- εκπρόσωπο και τον Ταμία της υποχρεούται στην τήρηση όλων εκείνων των βιβλίων και στοιχείων που προβλέπονται και καθορίζονται από τον Κ.Φ.Σ. και τους φορολογικούς νόμους και τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. 
  
  
Άρθρο 25-Εταιρική περιουσία 
  
Η απόκτηση από μέρους της εταιρείας κινητής ή ακίνητηςπεριουσίας, αξίας πάνω από 1000 ευρώ προϋποθέτει, σε κάθε περίπτωση, τη συζήτηση του σχετικού ζητήματος στην τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση των εταίρων και την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, κατά το άρθρ.18 του παρόντος. 
Η εκμετάλλευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της εταιρείας γίνεται με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, λαμβανόμενες με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος καταστατικού  και του νόμου που περιλαμβάνει οπωσδήποτε κάθε πράξη πρόσφορη για την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων για την κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών για τη λειτουργία της εταιρείας και την οικονομική στήριξη των δραστηριοτήτων της και γενικότερα, για την προώθηση των, σύμφωνα με το παρόν καταστατικό, σκοπών και στόχων της. 
Απαγορεύεται η εκμετάλλευση της περιουσίας της εταιρείας με τη συμμετοχή της σε κερδοσκοπική επιχείρηση. Επίσης, απαγορεύεται η λήψη προμήθειας από την εταιρεία, ή από οποιοδήποτε μέλος της, κατά τη διενέργεια πράξεων εκμετάλλευσης της περιουσίας της. 
Η διάθεση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας, άνω των 200 (διακοσίων) ευρώ , μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, λαμβανομένη, επίσης, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, κατά τα ανωτέρω. 
Κληρονομιές, κληροδοσίες και δωρεές προς την εταιρεία γίνονται αποδεκτές μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, με τον όρο ότι δεν αποβαίνουν εξαιρετικά επαχθείς για την εταιρεία ή δεν την υποχρεώνουν σε ενέργειες αντίθετες με τους σκοπούς της. Προκειμένου για κληρονομιές, κληροδοσίες ή δωρεές υπέρ της εταιρείας για ορισμένο σκοπό, αφού γίνουν αποδεκτές από την εταιρεία, η διαχείρισή τους γίνεται ιδιαίτερα μέσα στον προϋπολογισμό της εταιρείας και τα έσοδα που τυχόν θα προέρχονται από αυτές, θα διατίθενται αυστηρά και αποκλειστικά σύμφωνα με τους όρους και τρόπους που έθεσε ο διαθέτης ή ο δωρητής, κατά περίπτωση. Οι δωρεές προς την εταιρεία μπορούν να γίνονται και επώνυμα. Η αποδοχή κληρονομιάς προς την εταιρεία πρέπει να γίνεται πάντα «επ’ ωφελεία» απογραφής. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Άρθρο 26-Προσωπικό - Έξοδα παράστασης - Αμοιβές 

Με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μπορεί να συνιστά μία (1) έμμισθη θέση Διευθυντή των υπηρεσιών της εταιρείας, που μπορεί να είναι μέλος της εταιρείας ή μη. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα προσλαμβάνεται ο Διευθυντής των υπηρεσιών και το απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας προσωπικό, με οποιαδήποτε σχέση. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να καταβάλλονται έξοδα παράστασης των τακτικών μελών του, επιστημονικών συνεργατών και προσκεκλημένων ομιλητών, έξοδα και αμοιβές των επικεφαλής των ομάδων εργασίας και τεχνογνωσίας, έξοδα και αμοιβές εταίρων και μη εταίρων, ειδικών συμβούλων καθώς και εποπτών που απασχολήθηκαν ή απασχολούνται για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας. 
Οι συνεργάτες-μη μέλη της εταιρείας θα επιλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, από την οποία θα εγκρίνεται και η επιλογή τους αυτή, με ομόφωνη απόφασή της (παμψηφία των παρόντων μελών) και για την εκτέλεση από μέρους τους συγκεκριμένου έργου. Το ύψος της αμοιβής τους και ο τρόπος καταβολής της θα καθορίζεται με γραπτή συμφωνία του Προέδρου- εκπροσώπου της εταιρείας μ’ αυτούς (τους συνεργάτες), με την προϋπόθεση ότι ο Πρόεδρος θα έχει προηγουμένως την έγγραφη προς τούτο εξουσιοδότηση και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων. Οι παραπάνω συμφωνίες με τους συνεργάτες της εταιρείας θα έχουν τη νομική φύση της σύμβασης έργου. Από τη συνεργασία με την εταιρεία δεν αποκλείονται και εταίροι- μέλη της εταιρείας. Και για τους συνεργάτες- μέλη της εταιρείας θα ισχύουν τα όσα, σύμφωνα με τα παραπάνω, ισχύουν και για τους συνεργάτες- μη μέλη της εταιρείας, ενώ και αυτοί (οι συνεργάτες- μέλη της εταιρείας) θα δικαιούνται αμοιβής για κάθε ιδιαίτερο έργο που θα προσφέρουν στην εταιρεία, πέραν της προσωπικής τους εργασίας, την οποία και οφείλουν να προσφέρουν στην εταιρεία για την ευόδωση και επίτευξη των στόχων της εταιρείας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Άρθρο 27: Διαφορές εταίρων με την εταιρεία 

Για οποιαδήποτε διαφοράμεταξύ εταίρου ή εταίρων με την εταιρεία και το αντίστροφο, με το παρόν καταστατικό, οι συμβαλλόμενοι ιδρυτές της εταιρείας ορίζουν κατά τόπον αρμόδια για την επίλυσή της, τα Δικαστήρια της Πάτρας. Αποκλείεται, όμως, ρητά σε εταίρο ή εταίρους η προσφυγή και λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου σε βάρους της εταιρείας και της περιουσίας της. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ - ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΟΥ 

Άρθρο 28-Είσοδος νέων εταίρων 

Για την είσοδο νέου μέλους της εταιρείας με δικαιώματα, καθήκοντα και υποχρεώσεις μέλους, απαιτείται κατ’ αρχήν έγγραφη έκθεση- πρόταση δυο (2) τακτικών μελών προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει την αποδοχή με απόλυτη πλειοψηφία. Σε περίπτωση αρνητικής απόφασης του Δ.Σ. η αίτηση παραπέμπεται στην επόμενη Γ.Σ. η οποία μπορεί να ανατρέψει την απόφαση με απόλυτη πλειοψηφία των παρευρισκόμενων μελών. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προσδιορίζει περαιτέρω τα κριτήρια ανάδειξης των τακτικών μελών της εταιρείας με πλειοψηφία 2/3. Τα νέα μέλη που εισέρχονται οφείλουν να καταβάλουν την εφ’ άπαξ εισφορά που αναφέρεται στο άρθρο επτά (7) του παρόντος, όπως ειδικότερα αυτή θα προσδιορίζεται με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Πρόσωπα με ειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις στους τομείς που αναφέρονται οι σκοποί της εταιρείας ή που προάγουν την πραγματοποίηση των στόχων της, μπορεί να γίνουν δεκτά με την πλειοψηφική απόφαση της συνέλευσης των ιδρυτικών μελών, όπως αναφέρεται στο άρθρο εννέα (9) του παρόντος. 

Άρθρο 29: Αποχώρηση εταίρου - Διαγραφή θανόντος εταίρου 

Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να επιτρέψει την αποχώρηση εταίρου. Το μέλος που αποχωρεί δεν θα έχει κανένα δικαίωμα στην εν γένει περιουσία της εταιρείας, όπως και επί των εισφορών που μέχρι τότε κατέβαλε και θα εξακολουθεί να ευθύνεται για τις τυχόν ζημιές που προξένησε ενόσω ήταν μέλος της εταιρείας. Κάθε μέλος δύναται να καταγγείλει την εταιρική σύμβαση καθόσον αφορά αυτόν και μόνο και να αποχωρήσει της εταιρείας, η οποία συνεχίζει τη λειτουργία της μεταξύ των λοιπών εταίρων. 
Στην περίπτωση που κάποιος εταίρος ενεργήσει σε βάρος του οφέλους της εταιρείας και βλάψει αυτή κατά ποικίλο τρόπο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη διαγραφή του, εάν δε ο εταίρος αυτός είναι παράλληλα και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, έχει δικαίωμα να αντικαταστήσει αυτόν άμεσα με ένα εκλεγμένο αναπληρωματικό μέλος και στη συνέχεια να προτείνει στη γενική Συνέλευση τη διαγραφή του ως μέλους της εταιρείας. Εάν η Γενική Συνέλευση δε λάβει γνώση ή δεν εγκρίνει τη διαγραφή μέλους, η διαγραφή αυτή θεωρείται άκυρη. Ευνόητο είναι ότι η εταιρεία έχει δικαίωμα να ζητήσει κάθε είδους οικονομική ή ηθική αποκατάσταση από το μέλος που λειτούργησε σε βάρος των σκοπών της. 
Σε περίπτωση πτώχευσης εταίρου ή κήρυξης εταίρου σε αφάνεια ή θέσης εταίρου σε καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης, οποιασδήποτε μορφής, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να διαγράψει τον εταίρο αυτό από την εταιρεία. Σε περίπτωση θανάτου μέλους της εταιρείας, η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των υπολοίπων μελών. 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ 

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Άρθρο 30: Λύση της εταιρίας 

Η λύση της εταιρείας επέρχεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και αν υπάρχει σπουδαίος λόγος. Μπορεί, όμως, η λύση να αποφασιστεί και από τη Γενική Συνέλευση των εταίρων, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, κατά το άρθρο δεκαεννέα (19) του παρόντος. Σε τέτοια περίπτωση, αντίγραφο της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων για τη διάλυση της εταιρείας, πρέπει να προσαχθεί, από τον Πρόεδρο-εκπρόσωπο της εταιρείας, στο Πρωτοδικείο Πάτρας, προκειμένου να καταχωρηθεί στα βιβλία εταιριών του, μέσα σε διάστημα ενός (1) μηνός από τη λήψη της απόφασης αυτής. Η λύση της εταιρείας θα επέλθει δε από τη στιγμή της καταχώρησής της στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Πάτρας. 

Άρθρο 31: Εκκαθάριση της εταιρίας 

Μετά τη λήξη ή την με οποιοδήποτε τρόπο λύση της εταιρείας, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης της εταιρείας. Ένας (1) από τους εταίρους ορίζεται εκκαθαριστής με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων και σε περίπτωση διαφωνίας τους ορίζεται εκκαθαριστής από το αρμόδιο Δικαστήριο της Πάτρας, μετά από αίτηση οποιουδήποτε εταίρου της εταιρείας. 
Ο εκκαθαριστής ενεργεί όλες τις πράξεις της εκκαθάρισης και οι αποφάσεις του δεσμεύουν όλους τους εταίρους της εταιρείας. Ο χρόνος της εκκαθάρισης αυτής δεν πρέπει να ξεπερνά, αν αυτό είναι δυνατό, το ένα (1) έτος από την ημερομηνία διάλυσης της εταιρείας. 
Μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ο εκκαθαριστής ενεργεί απογραφή της εταιρικής περιουσίας, προβαίνει στην είσπραξη των πάσης φύσεως απαιτήσεων της εταιρείας, περατώνει χωρίς χρονοτριβή τις εκκρεμούσες υποθέσεις της εταιρείας, εξοφλεί τις προς τρίτους υποχρεώσεις της εταιρείας από χρήματα του ταμείου της εταιρείας και αν αυτά επαρκούν ή αλλιώς ρευστοποιεί μέρος ή και όλη την εταιρική περιουσία, για το σκοπό αυτό. Τέλος, και αν υπάρχει υπόλοιπο ενεργητικό της εταιρείας, επιστρέφει στους εταίρους άτοκα τις εισφορές τους. Αν δε μετά από όλα τα παραπάνω απομείνει ενεργητικό υπόλοιπο της εταιρείας, αυτό, με απόφαση που θα ληφθεί με απόλυτη πλειοψηφία των εταίρων μπορεί να διατεθεί υποχρεωτικά σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή σε κρατικό φορέα, που επιδιώκει συναφείς ή και παρεμφερείς σκοπούς με εκείνους που είχε η εταιρεία. 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄ 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 32 

Οι εταίροι της εταιρείας υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και να προωθούν την ευόδωση των εταιρικών σκοπών και στόχων. Εταίρος-μέλος, οι πράξεις του οποίου αντιβαίνουν στους σκοπούς της εταιρείας, ή που η συμπεριφορά του δε συμβιβάζεται με τους κατά τα παραπάνω σκοπούς της εταιρείας, καλείται από τον Πρόεδρο-εκπρόσωπο της εταιρείας για να δώσει τις σχετικές εξηγήσεις. Ο Πρόεδρος μπορεί στη συνέχεια να επιβάλει στον εταίρο ή τους εταίρους αυτούς έγγραφη επίπληξη ή να ζητήσει, με δική του εισήγηση, από τη Γενική Συνέλευση των εταίρων, την αποβολή του ή των παραπάνω εταίρων από την εταιρεία. Η Γενική Συνέλευση των εταίρων αποφασίζει για την, σύμφωνα με τα παραπάνω, αποβολή του εταίρου, με πλειοψηφία των ¾ των εταίρων, που παραβρέθηκαν σε αυτήν. Ο θιγόμενος εταίρος μπορεί να προσφύγει κατά της απόφαση αυτής της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου της Πάτρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ.88 του Αστικού κώδικα. 

Άρθρο 33 

Σε περίπτωση θανάτου κάποιου από τους εταίρους η εταιρεία δεν θα λύεται, αλλά από σήμερα συμφωνείται ότι θα συνεχίζεται μεταξύ των υπολοίπων εταίρων της. Το ίδιο θα ισχύει και για την περίπτωση που κάποιος από τους εταίρους της αποβληθεί, αποχωρήσει ή κηρυχθεί σε δικαστική συμπαράσταση ή σε αφάνεια ή πτώχευση. 

Άρθρο 34 

Το παρόν καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της εταιρείας, που θα συγκληθεί, για το σκοπό αυτό, ειδικά από τον Πρόεδρο-εκπρόσωπο της εταιρείας, είτε μετά από αίτηση του προέδρου- εκπροσώπου της εταιρείας, είτε μετά από αίτηση της απόλυτης πλειοψηφίας των εταίρων (δηλ. τόσων εταίρων, ούτως ώστε να σχηματίζεται ο πρώτος ακέραιος αριθμός μετά το μισό των εταίρων). Η τροποποίηση αυτή του καταστατικού της εταιρείας πρέπει να γίνει αφού προηγουμένως ληφθεί η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων με απαρτία όλων των εταίρων της εταιρείας και με ομόφωνη απόφασή τους, με νόμιμο τρόπο, δηλαδή με ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης, το οποίο θα δημοσιευθεί νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Πάτρας. 

Άρθρο 35 

Η εταιρεία που ιδρύεται με το παρόν είναι αστική, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 784 του Αστικού Κώδικα και η ευθύνη των εταίρων-μελών της εταιρείας έναντι τρίτων, περιορίζεται μέχρι του ποσού της εισφοράς τους στην εταιρεία. 
Όλα τα έξοδα που έγιναν μέχρι σήμερα για τις προπαρασκευαστικές εργασίες ίδρυσης της εταιρείας, με κοινή απόφαση όλων των συμβαλλόμενων ιδρυτών εταίρων, αναγνωρίζονται ως δαπάνες της εταιρείας και πρέπει να καταχωρηθούν άμεσα στα επίσημα βιβλία της εταιρείας. 
Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται ή δεν ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό, ρυθμίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τον Αστικό κώδικα. 
Το παρόν καταστατικό θα δημοσιευθεί νόμιμα, σύμφωνα με το άρθρο 784 ΑΚ, στα βιβλία του Πρωτοδικείου Πάτρας, προκειμένου να αποκτήσει η παραπάνω αστική εταιρεία την απαιτούμενη νομική προσωπικότητα. 
Σε πίστωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν καταστατικό, που αποτελείται από τριάντα πέντε (35) άρθρα και το οποίο αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται δε από όλους τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρείας. 

bottom of page